Đồng chí Hồ Đức Hợp – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT báo công và dâng hương tưởng niệm Bác Hồ.

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Yên Bái, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, khắc phục khó khăn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ngay từ đầu năm 2018 và 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái đã chủ động tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực tài nguyên môi trường do Sở quản lý. Trong đó, chú trọng tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; tổ chức thực hiện phòng ngừa, kiểm soát và khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, tài nguyên nước; triển khai tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường; trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật, 03 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân theo đúng trình tự, thủ tục; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường kỷ luật, kỷ cương theo đúng tinh thần Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (riêng trong năm 2018 đã giảm 33,3% số phòng chuyên môn, 25% số đơn vị sự nghiệp thuộc Sở).

Đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái trình Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Yên Bái; trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện đảm bảo chất lượng, tiến độ. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất cho 78 khu đất với diện tích trên 162,2 ha; phê duyệt 21 hồ sơ về tài nguyên nước. Công tácđiều tra cơ bản, đánh giá tiềm năng, trữ lượng, định giá tài nguyên có bước tiến bộ thúc đẩy kinh tế hóa ngành tài nguyên môi trường, đã thực hiện thu trên 58 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, đạt 131% dự toán được Bộ Tài chính giao; thu ngân sách từ tiền sử dụng đất 547,8 tỷ đồng đạt 105,3% so với chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao; tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho 13 đơn vị với tổng số tiền trên 784,44 triệu đồng…

Có thể khẳng định, trong năm 2018 và 8 tháng đầu năm 2019 Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái đã đạt được những kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh, được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận và trao tặng Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Báo công với Bác Hồ kính yêu, đồng chí Hồ Đức Hợp - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh: Có được những thành tích trên là do sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở, đã không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái luôn lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách của  Bác Hồ làm kim chỉ nam cho mọi hành động; chủ động, tích cực hoàn thành nhiệm vụ với phương châm“hết việc, không hết giờ”; luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ đối với người cán bộ là “chủ động, sáng tạo, tâm huyết, khắc phục mọi khó khăn”.

Trước anh linh của Người, thay mặt cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Hồ Đức Hợp xin hứa: Mỗi người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái luôn ghi lòng, tạc dạ những lời dạy của Bác Hồ; đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, học tập, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về những việc mình làm, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng thêm giàu mạnh. Cán bộ công chức, viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái quyết tâm sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Một số hình ảnh về hoạt động Báo công và dâng hương tưởng niệm Bác Hồ: