Ông Hồ Đức Hợp - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.
Ông Hồ Đức Hợp - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.

 

Cử tri xã Giới Phiên kiến nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng bố trí TĐC cho các hộ dân của dự án kè sông Hồng, dự án quốc lộ 32C thành 2 khu xã Giới Phiên cũ và xã Phúc Lộc cũ để nhân dân thuận lợi trong sản xuất, xem xét điều chỉnh giảm giá đất tại các khu TĐC của 2 dự án trên, hiện nay, giá đất tại các khu TĐC này quá cao; vì vậy, nhiều hộ không đồng thuận chuyển đến.
 
Về nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: Dự án đầu tư xây dựng công trình đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái được phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh Yên Bái trong quá trình thực hiện công tác thu hồi đất để thực hiện dự án có 46 hộ thuộc diện được bố trí TĐC theo quy định (trong đó, xã Giới Phiên cũ là 29 hộ; xã Phúc Lộc cũ là 17 hộ). 
 
Để đảm bảo điều kiện sinh hoạt của các hộ, chủ đầu tư đã phối hợp với UBND thành phố thống nhất lựa chọn khu bố trí TĐC cho các hộ tại khu đất giáp Trường Cao đẳng Y thuộc địa phận thôn Tiền Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Khu tái định cư cho dự án đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Giới Phiên được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 29/5/2020. 
 
Về tiến độ thực hiện: khu TĐC hiện nay chủ đầu tư đang phối hợp với các phòng chuyên môn của thành phố Yên Bái; Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái đang tiến hành công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án; dự kiến thực hiện xong mặt bằng bố trí TĐC bàn giao cho UBND thành phố Yên Bái vào tháng 3 năm 2021 để UBND phố Yên Bái bàn giao cho các hộ theo quy định.
 
Về giá đất khu tái định cư: Sau khi hoàn thành khu TĐC, UBND thành phố tham mưu với UBND tỉnh xây dựng xác định giá đất TĐC trên cơ sở giá đất đảm bảo cho các hộ thuộc diện bố trí TĐC đủ điều kiện nhận mặt bằng bố trí TĐC, phù hợp với mặt bằng chung giá đất tại địa phương. 
 
Đối với nội dung dự án quốc lộ 32C gồm 2 khu xã Giới Phiên cũ và xã Phúc Lộc cũ để nhân dân thuận lợi sản xuất, cử tri đề nghị xem xét điều chỉnh giảm giá đất tại các khu TĐC của 2 dự án trên, hiện nay, giá đất tại các khu TĐC này quá cao; vì vậy, nhiều hộ dân không đồng thuận chuyển đến sinh sống.
 
Về nội dung này, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Yên Bái xem xét, trả lời cụ thể theo kiến nghị cử tri là xem xét điều chỉnh giảm giá đất TĐC. Căn cứ quy định tại Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và giá đất cụ thể để giao đất TĐC thì thuộc thẩm quyền do UBND thành phố xem xét, quyết định.
 
Cử tri xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái kiến nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng khảo sát, cho phép điều chỉnh quy hoạch đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất đối với những diện tích đất ruộng lúa bị trũng, không canh tác được xen kẽ trong khu dân cư, tránh gây lãng phí tài nguyên đất.
 
Nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: về nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra, xác minh và ngày  29/5/2020, Sở có Văn bản số 1246/STNMT-TTr gửi UBND thành phố Yên Bái. 
 
Theo đó, việc phản ảnh của nhân dân xã Tuy Lộc là chính đáng. Nếu Nhà nước không giải quyết thì phần diện tích đất lúa bị ngập, trũng nêu trên sẽ không thể sử dụng được do chằm lầy, gây lãng phí đất và ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân tại địa bàn.
 
Việc cử tri xã Tuy Lộc đề nghị cơ quan Nhà nước cho phép được đổ đất vào những vùng đất lúa trũng, ngập để thay đổi cơ cấu cây trồng sang trồng cây lâu năm, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy việc đổ đất, cải tạo đất để tiếp tục trồng lúa hoặc hoa mầu, đưa đất vào sử dụng hiệu quả là cần thiết; tuy nhiên, nội dung đề nghị này không thuộc thẩm quyền tham mưu, giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và không phù hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 134 Luật Đất đai năm 2013.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND thành phố Yên Bái làm việc với Sở Xây dựng, giải quyết cho các hộ dân có diện tích đất lúa bị trũng, ngập được tôn tạo, đổ đất, nâng cốt mặt bằng, khắc phục trũng, ngập để trồng lúa hoặc hoa màu, đưa đất đai vào sử dụng hiệu quả. Việc tôn tạo, đổ đất, nâng cốt mặt bằng phải thực hiện đúng các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.