Toàn cảnh Hội nghị

 Năm 2019, ngành tài nguyên và môi trường đã chủ động bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chương trình hành động số 144-CTr/TU; Chương trình hành động số 01/CTr-UBND; ban hành 10 nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2019 để cụ thể hóa các nhiệm vụ, xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện trên tất cả các lĩnh vực được giao quản lý: đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, đo đạc bản đồ và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thành tích chung của tỉnh trong năm 2019; một số kết quả nổi bật sau:

Về lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ

Đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh; Quyết định giao đất, cho thuê đất cho 98 tổ chức với tổng diện tích trên 256,4 ha; Xác định giá đất để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và giá thuê đất 223 hồ sơ; Thẩm định nhu cầu sử dụng đất với 185 hồ sơ. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất quyết định đấu giá quyền sử dụng đất và  hồ sơ công nhận kết quả trúng đấu giá là 17 hồ sơ. Ký hợp đồng thuê đất và phụ lục Hợp đồng thuê đất 90 tổ chức với 93 Hợp đồng, phụ lục hợp đồng thuê đất, tổng diện tích 1.360,3 ha tổng số tiền đã ký hợp đồng thuê đất trên 43,4 tỷ đồng.

Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2018. Hoàn thành công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về thực trạng quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, thực hiện các nội dung liên quan đến công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo chỉ đạo của của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thực hiện lập Dự án xây dựng Bảng giá đất năm 2020 tỉnh Yên Bái áp dụng cho giai đoạn từ năm 2020 - 2024 trình phê duyệt theo đúng quy định.

Kiểm tra bản đồ giao đất, thuê đất và gia hạn sử dụng đất cho 55 hồ sơ; triển khai dự án đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 18/22 xã (còn lại) của huyện Trấn Yên. Tích cực đôn đốc thực hiện việc tạo quỹ đất sạch để tổ chức bán đấu giá, thu ngân sách từ tiền sử dụng đất (đến ngày 31/12/2019 đã thực hiện thu tiền sử dụng đất từ đấu giá được 630,7 tỷ đồng; từ hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất là 190 tỷ đồng góp phần hoàn thành vượt kế hoạch thu ngân sách từ đất năm 2019 của tỉnh giao (nhiều huyện vượt chỉ tiêu ở mức cao).

Thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của 9/9 huyện, thành phố, thị xã; trên cơ sở đó, các huyện đã chủ động đề xuất điều chỉnh bổ sung các danh mục dự án nhằm thu hút đầu tư tại địa phương.

Về lĩnh vực bảo vệ môi trường

Tham mưu giải quyết 64 văn bản được Ủy ban nhân dân tỉnh giao về lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt: 21 báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM); 03 phương án cải tạo phục hồi môi trường (CPM); 01 dự án Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo ĐTM liên quan đến công trình, biện pháp BVMT; xác nhận đăng ký 16 kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT); 3 dự án hoàn thành công trình BVMT; cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho 15 chủ nguồn thải và xác nhận 2 báo cáo Quản lý chất thải nguy hại (CTNH) lần đầu. Mở 04 lớp tập huấn chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra phối hợp với Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền các quy định về bảo vệ môi trường, đặc biệt là tuyên truyền thực hiện cuộc vận động chống rác thải nhựa theo chủ đề Ngày môi trường thế giới năm 2019. Triển khai và hoàn thành “Mô hình dân vận khéo” về phân lợi, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên.

Thực hiện tốt công tác phối hợp hướng dẫn phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, công tác thẩm định 21 xã, 01 huyện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường, không để xảy ra điểm nóng về môi trường trên địa bàn tỉnh; Thực hiện lấy mẫu, phân tích mẫu nước Hồ Thác Bà để đánh giá chất lượng nguồn nước Hồ Thác Bà; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; qua đó, hầu hết tất cả các cơ sở sản xuất đều đã thực hiện việc nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, thu phí bảo vệ môi trường năm 2019 đạt hơn 2,6 tỷ/2tỷ theo kế hoạch được giao, vượt trên  30%; một số đơn vị đã thực hiện các biện pháp xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Các huyện đã thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại địa phương; chủ động phối hợp với Sở, các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các đơn vị hoạt động khoáng sản và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; tổ chức đăng ký, xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường đảm bảo quy định; thực hiện một số nội dung thuộc Tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới, điển hình như huyện Trấn Yên có 21/21 xã hoàn thành tiêu chí 17; tích cực triển khai công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Quan tâm xử lý chôn lấp rác thải: Hoàn thành công trình xử lý, chôn lấp rác theo tại bãi rác Liễu Đô, huyện Lục Yên; Ban hành phương án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Trấn Yên giai đoạn 2019 – 2025; Kế hoạch xử lý chất thải rắn của các bãi rác trên địa bàn huyện Văn Yên; Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt tại cụm xã Đông Cuông, Mậu Đông và thị trấn Mậu A. Thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong các hoạt động du lịch trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; đảm bảo không phát sinh điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn toàn tỉnh.

Về lĩnh vực khoáng sản

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, ban hành 6 Giấy phép thăm dò; 6 Giấy phép khai thác; 5 Quyết định phê duyệt trữ lượng; 1 Quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ; 6 Quyết định đóng cửa mỏ; 2 Quyết định trả lại Giấy phép khai thác; 1 Văn bản xác nhận đăng ký khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án đầu tư xây dựng công trình; 03 Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá (Kế hoạch năm 2018); 10 Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền trên 13,4 tỷ đồng. Chủ động, kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý. Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra nhằm tăng cường, ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, tập kết cát, sỏi trái phép tại thành phố Yên Bái và các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên và Mù Cang Chải...

Hoàn thành nhiệm vụ rà soát, đề xuất kiên quyết thu hồi giấy phép đối với các mỏ khoáng sản không chấp hành nghiêm theo quy định của pháp luật theo Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy (tổng số đã tiến hành rà soát 108 Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, trong đó có 16 mỏ chậm tiến độ đủ căn cứ thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản, tại Báo cáo số 369/BC-STNMT ngày 30/8/2019; Thường trực Tỉnh ủy có Kết luận số 422-KL/TU ngày 03/10/2019 đồng ý cho 14 mỏ gia hạn thời gian để khắc phục các tồn tại, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản của 02 mỏ).

Về lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn và ứng phó với biến đổi khí hậu

Trình UBND tỉnh cấp 19 giấy phép tài nguyên nước (gồm: 10 Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, 05 Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, 01 Giấy phép thăm dò nước dưới đất, 03 Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất); phê duyệt 02 Phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa (hồ thủy điện Thác Cá 2 và hồ thủy điện Đồng Sung) và quyết định phê duyệt điều chỉnh mốc hành lang bảo vệ nguồn nước của 01 hồ chứa (thủy điện Thác Bà).

Đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho 07 công trình khai thác sử dụng nước của 07 đơn vị. Ngoài ra đã đôn đốc 3 đơn vị quản lý thủy điện lập phương án tính tiền cấp quyền khai thác và được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phải thu theo thông báo thu năm 2019 là: 24.783.943.400 đồng (đã thu được là 18.238.679.000 đồng).

Về công tác tham mưu xây dựng văn bản và pháp chế

Chủ động tham mưu xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đã tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 01 Nghị quyết (về Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái); Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 03 quyết định về các lĩnh vực được giao quản lý (Quy chế quản lý vùng hồ Thác Bà; Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái); Đã hoàn thành dự thảo (Lần 1) Quyết định thay thế Quyết định 01/2016/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Hiện đang chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định số 40/2019/NĐ-CP để hoàn thiện, trình thẩm định, ban hành theo quy định

Về công tác tổ chức, hành chính

Tiếp tục tổ chức thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017; Kế hoạch số 43 và 44/KH-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh: Trình UBND ban hành Quyết định tổ chức lại và đổi tên Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái tại các Quyết định số 3275, 3276/QĐ-UBND ngày 27/12/2019; tổ chức lại và đổi tên Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất cấp huyện thành Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện tại Quyết định số 3277/QĐ-UBND ngày 27/12/2019, chính thức hoạt động kể từ ngày 01/01/2020. Thực hiện thực hiện các biện pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương và văn minh công sở đúng tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 cảu Thủ tướng Chính phủ.

Hoàn thành Kế hoạch số 43/KH-STNMT về cải cách hành chính của Sở năm 2019 với 15/15 nhiệm vụ; ban hành Công văn số 1086/STNMT-VP ngày 04/6/2019 về việc nâng cao hiệu quả công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong năm 2019 tại Sở; Kế hoạch số 26/KH-STNMT ngày 11/6/2019 về cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC, Chỉ số tiếp cận đất đai cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2019 nhằm cải thiện tốt và đồng bộ cả 08 nội dung đánh giá của Chỉ số PAR-INDEX, Chỉ số tiếp cận đất đai năm 2019, trong đó, cần quan tâm chú trọng cải thiện các nội dung thuộc nhóm trung bình thấp và thấp nhất, đồng thời giữ vững và phát triển các nội dung được đánh giá thực hiện nhóm trung bình cao và nhóm cao nhất trong năm 2018.

Hoàn thành Kế hoạch số 03/KH-STNMT ngày 14/01/2019 về triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019: Trình UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc bản đồ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường; số 2810/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ; bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái.

Hoàn thành Kế hoạch số 05/KH-STNMT ngày 14/01/2019 về rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2019: đã rà soát, đánh giá quy định, TTHC năm 2019 tại Báo cáo số 349/BC-STNMT ngày 19/8/2019 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh lại trình tự thực hiện, nội dung thực hiện của các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai. Đối với nội dung đơn giản hóa hồ sơ đơn vị không kiến nghị cắt giảm.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đã tổ chức thực hiện 28 cuộc thanh tra, kiểm tra với 120 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, phát hiện 43 tổ chức, cá nhân có vi phạm pháp luật tài nguyên môi trường, xử phạt và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử phạt 2,3 tỷ đồng và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi hơn 2 ha đất sử dụng kém hiệu quả, chuyển Trung tâm đấu giá tỉnh tổ chức bán đấu giá tăng thu ngân sách.

Tổng số lượt tiếp công dân: 176 lượt, tổng số công dân được tiếp: 190 công dân. Tiếp nhận 141 đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai Đến nay đã kịp thời giải quyết 141/141 đơn theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật; tiếp nhận và giải quyết 06/06 vụ việc qua đường dây nóng. Các vụ việc phản ánh đều được kiểm tra, xác thực tính chính xác và tập trung giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng, kéo dài.

Về công tác quản lý các dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh giao làm Chủ đầu tư 11 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (trong đó 10 dự án chuyển tiếp từ năm 2018 sang năm 2019 thực hiện; 01 dự án nhiệm vụ thực tổ chức thực hiện mới năm 2019). Với tổng kế hoạch vốn được giao tổ chức thực hiện trong năm 2019 để đầu tư thực hiện: 268.456 triệu đồng (trong đó: Nguồn vốn đầu tư của Trung ương: 190.540 triệu đồng; Nguồn vốn đầu tư của Địa phương: 77.916 triệu đồng). Kết quả thực hiện: Tổ chức thực hiện hoàn thành 03 dự án để làm thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng. Đang tổ chức triển khai thực hiện 07 dự án, trong đó, Dự án đầu tư xây dựng công trình Đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái được khởi công ngày 14/11/2019. Chú trọng đôn đốc, kiểm tra chất lượng công tác lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với các đơn vị thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính tại 26/26 xã, thị trấn của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái; dự án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Yên Bái; dự án xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050; trình thẩm định phê duyệt danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất được UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường làm Chủ đầu tư.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020.

Năm 2020 là năm bắt đầu thập niên mới và chặng đầu trong các kỳ kế hoạch 2020-2025; là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Đảng và của dân tộc, đặc biệt là năm diễn ra sự kiện đại hội Đảng các cấp. Với vai trò là ngành kinh tế - kỹ thuật tổng hợp có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như quốc phòng và an ninh của địa phương... Tổng hợp các ý kiến thảo luận, đồng chí Hồ Đức Hợp yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức viên chức và người lao động quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận cao, vượt mọi khó khăn thách thức làm tốt công tác tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành mọi nhiệm vụ trên các lĩnh vực của ngành, trong đó cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là đối với lĩnh vực đất đai: Làm tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, đo đạc bản đồ. Thẩm định kịp thời bản đồ địa chính trích đo do các đơn vị tư vấn thực hiện phục vụ cho công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất. Hoàn thành Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 đảm bảo tiến độ; xây dựng cơ chế hoạt động nhằm cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 lĩnh vực đất đai theo yêu cầu của người dân và doanh nghiệp theo đúng quy định. Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách tiền sử dụng đất theo kế hoạch được giao năm 2020.

Hai là đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường

Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và các nhiệm vụ theo Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường của tỉnh Yên Bái. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường, trong đó tập trung vào các cơ sở xả nước thải, khí thải có lưu lượng lớn, những ý kiến phản ánh, gây bức xúc trong dư luận; không để phát sinh điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyển phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường tới tất cả các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, cán bộ cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh. Đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền.

Ba là đối với lĩnh vực khoáng sản          

Chủ động tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; hoàn thành kế hoạch rà soát những dự án khai thác không thực hiện đầy đủ quy định để đề nghị thu hồi Giấy phép khai thác; rà soát, tổng hợp, đối chiếu số liệu sản lượng khai thác với công suất theo Giấy phép khai thác được cấp, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý vi phạm các trường hợp khai thác vượt công suất. Tăng cường đôn đốc các địa phương thực hiện công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý.

Bốn là đối với lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu

Triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu. Tăng cường quản lý cấp phép hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước. Chủ động triển khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định tại Nghị định số 82/2017/NĐ-CP. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về tài nguyên nước, về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và cách thức ứng phó với biến đổi khí hậu cho các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Năm là đối với công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tập trung tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch đã được phê duyệt; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, thanh tra, kiểm tra trước đây; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật tài nguyên và môi trường. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai.

Sáu là về công tác hành chính, tổ chức, tổng hợp

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đối với các chỉ số thành phần có liên quan trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế. Cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAINDEX) của Sở, phấn đấu tăng 02 bậc so với năm 2019. Triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 đã được phê duyệt.

Thực hiện hoàn thành sắp xếp cơ cấu tổ chức, nhân sự của Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh đảm bảo hoạt động của các đơn vị từ 01/01/2020. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; chấp hành nghiêm quy định về những việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không được làm theo quy định pháp luật, đạo đức văn hóa công sở theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016.

Chủ động xây dựng các Chương trình, nhiệm vụ, dự án để tranh thủ các nguồn vồn đầu tư từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để tổ chức triển khai thực hiện các dự án Sở được giao làm chủ đầu tư; chú trọng đối với dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai (VILG)./.