Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

- Quyết định thành lập: Số 190/2003/QĐ-UB ngày 26/5/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ bán đấu tài sản tỉnh Yên Bái; Quyết định số 1135/QĐ-UB ngày 29/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc đổi tên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

- Địa chỉ trụ sở: Tổ 08, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.