Trong ngày 25 tháng 12 năm 2019, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái đã mở 05 cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 05 khu vực khoáng sản đủ điều kiện tiến hành cuộc đấu giá. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả như sau:

1. Khu vực đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên

a) Tổ chức trúng đấu giá: Công ty TNHH Xây dựng sản xuất và Thương mại Hùng Đại Sơn;

b) Tên loại khoáng sản: Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường;

c) Địa điểm khu vực trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái;

d) Giá trúng đấu giá: Rđg = 3,6% (mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá).

2. Khu vực sét làm gạch và cát, sỏi (đi kèm), Bảo Hưng 1, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên và phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái

a) Tổ chức trúng đấu giá: Công ty TNHH XNK TM Giang Sơn;

b) Tên loại khoáng sản: Sét làm gạch và cát, sỏi (đi kèm);

c) Địa điểm khu vực trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên và phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái;

d) Giá trúng đấu giá: Rđg = 5,8% (mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá).

3. Khu vực sét làm gạch và cát, sỏi (đi kèm), Bảo Hưng 2, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên và phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái

a) Tổ chức trúng đấu giá: Công ty Cổ phần Đầu tư Hà Thành;

b) Tên loại khoáng sản: Sét làm gạch và cát, sỏi (đi kèm);

c) Địa điểm khu vực trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên và phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái;

d) Giá trúng đấu giá: Rđg = 5,8% (mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá).

4. Khu vực điểm cát, sỏi sông Hồng, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên

a) Tổ chức trúng đấu giá: Công ty TNHH Hiệp Phú;

b) Tên loại khoáng sản: Cát, sỏi;

c) Địa điểm khu vực trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái;

d) Giá trúng đấu giá: Rđg = 5,8% (mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá).

5. Khu vực điểm cát, sỏi sông Hồng, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên

a) Tổ chức trúng đấu giá: Công ty TNHH XNK TM Giang Sơn;

b) Tên loại khoáng sản: Cát, sỏi;

c) Địa điểm khu vực trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái;

d) Giá trúng đấu giá: Rđg = 5,8% (mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá)