Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất ở tại Tổ dân phố số 6 và 11, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, cụ thể nhau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái.

- Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Điện thoại: 02163850670    Email: ttptqdyb@gmail.com

2. Thông tin về tài sản đấu giá (số lượng tài sản, diện tích, mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất; vị trí, ranh giới và hiện trạng thửa đất).

Thông tin về thửa đất bán đấu giá tại tổ dân phố số 6

STT

Số thửa

Diện tích
(m2)

Tổng giá trị thửa đất (Đồng)

Mục đích sử
 dụng đất

Thời hạn sử
dụng đất

Ghi chú

Tờ bản đồ 156/2020

 

 

 

 

 

 

1

177

784,0

4.764.743.200

Đất ở tại đô thị

Lâu dài

 

- Vị trí, ranh giới thửa đất:

+ Thửa đất số 177, Mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 156-2020, tỷ lệ 1/500 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Yên Bái đo vẽ, lập phương án  tháng 11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, thẩm định tháng 11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tháng 11/2020.

- Địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố số 6, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

- Hạ tầng khu đất: đã hoàn thiện đảm bảo mặt bằng bàn giao đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

Thông tin về thửa đất bán đấu giá tại tổ dân phố số 11

STT

Số thửa

Diện tích
(m2)

Tổng giá trị thửa đất

(đồng)

Mục đích sử
 dụng đất

Thời hạn sử
dụng đất

Ghi chú

Tờ bản đồ 158/2020

 

 

 

 

 

 

1

857

122,5

752.150.000

Đất ở đô thị

Lâu dài

 

2

858

122,5

752.150.000

Đất ở đô thị

Lâu dài

 

3

859

122,5

752.150.000

Đất ở đô thị

Lâu dài

 

4

860

122,5

752.150.000

Đất ở đô thị

Lâu dài

 

5

855

453,8

2.269.000.000

Đất ở đô thị

Lâu dài

 

6

856

472,2

2.361.000.000

Đất ở đô thị

Lâu dài

 

Tổng

1.416,0

7.638.600.000

 

 

 

- Vị trí, ranh giới thửa đất: Được xác định tại Mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 158-2020, tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Yên Bái đo vẽ, lập phương án  tháng 11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, thẩm định tháng 11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tháng 11/2020.

- Địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố số 11, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

- Hạ tầng khu đất: đã hoàn thiện đảm bảo mặt bằng bàn giao đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

3. Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.

          - Giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất, đất ở tại Tổ dân phố số 6, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái Tổng giá trị: 4.764.743.200 đồng (Bốn tỷ bẩy trăm sáu mươi bốn triệu bẩy trăm bốn mươi ba nghìn hai trăm đồng).

- Giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất, đất ở tại Tổ dân phố số 11, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái; Tổng giá trị 06 thửa đất ở tại đô thị: 7.638.600.000đồng (Bẩy tỷ sáu trăm ba mươi tám triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.

b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Tổ chức đấu giá tài sản phải xây dựng phương án đấu giá tài sản chi tiết phù hợp với tài sản đưa ra đấu giá.

c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:

- Được thành lập theo đúng quy định của pháp luật (Có bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập, Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên...)

- Có tối thiểu 03 (ba) hợp đồng với tổng giá khởi điểm trong mỗi hợp đồng là 20 tỷ trở lên (có bản sao chứng thực các hợp đồng và tài liệu để chứng minh)

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá 

- Thù lao dịch vụ đấu giá: Thực hiện theo Điều 66, Luật Đấu giá tài sản và Điều 3, Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù laodịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

- Chi phí đấu giá, mức thanh toán và giải quyết chi phí thực hiện cuộc đấu giá: Thực hiện theo Điều 6 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá.

đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

e) Các tiêu chí khác:

- Có Bảng cam kết của tổ chức đấu giá tài sản về tiến độ.

- Năng lực về tài chính: Báo cáo tài chính trong 03 năm gần nhất, đơn vị không nợ thuế nhà nước (có xác nhận của cơ quan thuế).

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá làm thành 03 bộ in bìa đóng thành quyển.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 08/04/2021 đến ngày 12/4/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái.

- Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Điện thoại: 02163.850.670  

6. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực);

- Danh sách đấu giá viên (đính kèm theo bản sao có chứng thực, chứng chỉ hành nghề);

- Phương án tổ chức đấu giá;

- Bản sao các hợp đồng đấu giá thành công trong 03 năm gần nhất.

- Báo cáo tài chính trong 03 năm gần nhất, đơn vị không nợ thuế nhà nước.

- Có Bản cam kết của tổ chức đấu giá tài sản về tiến độ.

7. Hình thức lựa chọn: Chấm điểm theo các tiêu chí nêu trên.

Lưu ý:

- Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Hành chính - Tổng hợp của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Yên Bái(Không nhận Hồ sơ gửi theo đường bưu điện).

- Không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Yên Bái trân trọng thông báo đến các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để tham gia.