1. Tên, địa chỉ của đơn vị được giao tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

Tên đơn vị: Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái.

Địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

2. Tên tài sản, số lượng tài sản và chất lượng của tài sản đấu giá

2.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất ở nông thôn và đất thương mại dịch vụ.

2.2. Số lượng tài sản: 04 thửa đất ở và 01 thửa đất thương mại dịch vụ.

2.3. Chất lượng tài sản:

a) Về đất ở: 02 thửa đất ở thuộc vị trí 1, đường Âu cơ (đoạn đi qua xã Văn Phú, mã đoạn 5) và 02 thửa đất thuộc vị trí 1, đường nội bộ.

b) Về đất thương mại dịch vụ: 01 thửa đất thuộc vị trí 1, đường Âu Cơ (đoạn đi qua xã Văn Phú, mã đoạn 5).

3. Giá khởi điểm tài sản đấu giá

3.1. Đất ở tại nông thôn:

a) Thông tin về các thửa đất ở:

- Địa chỉ thửa đất: Thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (Khu 3 Điểm 3D)

- Vị trí thửa đất: 02 thửa thuộc vị trí 1, đường Âu Cơ (Đoạn đi qua xã Văn Phú, mã đoạn 5); 02 thửa thuộc vị trí 1, đường nội bộ.

- Diện tích các thửa đất: Theo điểm a,b mục 3.1

- Hạ tầng kỹ thuật khu đất: Khu đất tiếp giáp đường Âu Cơ và đường nội bộ, hạ tầng kỹ thuật khu đất đã hoàn thiện, đủ điều kiện để bàn giao cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn (ONT);

- Các thửa đất thuộc tờ Bản đồ phân thửa chi tiết số 15-2019, tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất tỉnh đo vẽ tháng 01/2019; Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt tháng 02/2019.

b) Giá khởi điểm của từng thửa đất: Giá của từng thửa đất được chia theo các nhóm cụ thể sau.

- Nhóm 1: Các thửa đất tiếp giáp đường Âu Cơ

 

STT

Bản đồ phân thửa chi tiết số

Thửa đất số

Loại đất

Diện tích

(m2)

Giá đất cụ thể

(đồng/m2)

Vị trí

1

15-2019

202

ONT

220,0

8.400.000

Vị trí 1, đường Âu Cơ; Đoạn đi qua xã Văn Phú, mã đoạn 5

2

15-2019

203

ONT

218,7

8.400.000

+ Giá khởi điểm thửa đất số 202 = 1.848.000.000 đồng;

+ Giá khởi điểm thửa đất số 203 = 1.837.080.000 đồng.

- Nhóm 2: Các thửa đất tiếp giáp đường nội bộ

 

STT

Bản đồ phân thửa chi tiết số

Thửa đất số

Loại đất

Diện tích

(m2)

Giá đất cụ thể

(đồng/m2)

Vị trí

1

15-2019

200

ONT

163,3

4.000.000

 

Vị trí 1, đường nội bộ

2

15-2019

201

ONT

142,0

4.000.000

+ Giá khởi điểm thửa đất số 200 = 653.200.000 đồng;

+ Giá khởi điểm thửa đất số 201 = 568.000.000 đồng.

3.2. Đất thương mại dịch vụ:

a) Thông tin về thửa đất:

- Địa chỉ thửa đất: Thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái (Khu 3 Điểm 3D)

- Vị trí thửa đất: Thuộc vị trí 1, đường Âu Cơ (Đoạn đi qua xã Văn Phú, mã đoạn 5).

- Diện tích các thửa đất: 3.095,5 m2

- Hạ tầng kỹ thuật khu đất: Khu đất tiếp giáp đường Âu Cơ và đường nội bộ, hạ tầng kỹ thuật khu đất đã hoàn thiện, đủ điều kiện để bàn giao cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

- Mục đích sử dụng: Đất thương mại dịch vụ (TMD);

- Thửa đất thuộc tờ Bản đồ phân thửa chi tiết số 15-2019, tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất tỉnh đo vẽ tháng 01/2019; Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt tháng 02/2019.

 

 

 

TT

Bản đồ phân thửa chi tiết số

 

 

Thửa đất số

 

 

Loại đất

 

 

Diện tích

(m2)

 

Vị trí, tên đường

Giá đất theo QĐ số 15/2017

(đồng/m2)

Giá đất cụ thể đề nghị phê duyệt cho thời hạn SDĐ là 50 năm (đồng/m2)

 

1

 

15-2019

 

199

 

TMD

 

3.095,5

Vị trí 1, đường Âu cơ; Đoạn đi qua xã Văn Phú, mã đoạn 5

 

3.200.000

 

4.200.000

b) Giá khởi điểm của thửa đất: 13.001.100.000 đồng

Tổng giá trị tài sản bán đấu giá (3.1 + 3.2) 17.907.380.000 đồng.

5. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

5.1. Cơ sở vật chất: Có đầy đủ trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, cụ thể như: Phòng đăng ký tiếp nhận hồ sơ đấu giá, hội trường tổ chức cuộc đấu giá, máy vi tính, máy in, hòm phiếu, loa đài, tăng âm, nơi để xe của khách hàng…

5.2. Phương án đấu giá: Có phương án tổ chức đấu giá khả thi, hiệu quả;

5.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:

- Là Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản hoặc Doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Có kinh nghiệm tổ chức đấu giá tài sản từ 03 năm trở lên; có từ 02 đấu giá viên có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên;

- Đã thực hiện tối thiểu 05 hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất có giá trị quyền sử dụng đất từ 30,0 tỷ đồng trở lên.

5.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản: Theo Điều 3, Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính.

5.5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

6.1. Thời gian nhận hồ sơ: Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (trong giờ hành chính).

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc thông báo nộp hồ sơ);

6.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái.

Địa chỉ: Tổ 36A, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

7. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực);

- Danh sách đấu giá viên (đính kèm theo bản sao có chứng thực, chứng chỉ hành nghề);

- Phương án tổ chức đấu giá;

- Bản sao các hợp đồng đấu giá thành công trong 03 năm gần nhất.

8. Hình thức lựa chọn: Chấm điểm theo các tiêu chí nêu trên.

          Lưu ý: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu hoặc chứng minh nhân dân (hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá không trả lại).

          Văn phòng Đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái trân trọng thông báo đến các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để tham gia.