Ông Cao Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu quán triệt các nội dung tại Hội nghị.

Hội nghị do ông Cao Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và ông Nguyễn Đức Mầu - Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên chủ trì. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Trấn Yên, lãnh đạo và cán bộ địa chính của 18 xã, thị trấn nơi thực hiện dự án; đại diện 17 đơn vị tư vấn thi công và 01 đơn vị tư vấn giám sát, kiểm tra nghiệm thu sản phẩn bản đồ địa chính, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Cao Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quán triệt sự cần thiết phải thực hiện dự án và tầm quan trọng của bản đồ địa chính, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội như hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và huyện Trấn Yên nói riêng.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Mầu - Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện và UBND cấp xã cần phối hợp và tạo điều kiện tốt nhất cho cơ quan chức năng và đơn vị tư vấn triển khai dự án trên địa bàn; chỉ đạo UBND các xã tập trung tuyên truyền, phổ biến để mỗi người dân hiểu được ý nghĩa, vai trò của Dự án để tự nguyện phối hợp thực hiện; đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung phối hợp với các đơn vị thi công thực hiện tốt Kế hoạch số 38/KH-STNMT ngày 22/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thảo luận tại Hội nghị các đại biểu đã có rất nhiều ý kiến kiến tham gia thảo luận, nêu các vấn đề khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp để hoàn thành Kế hoạch số 38/KH-STNMT ngày 22/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường,

Phát biểu kết luận Hội nghị ông Cao Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định khối lượng, công việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện Trấn Yên là rất lớn, kết quả của Dự án sẽ góp phần quan trọng trong công tác quản lý của Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện; do vậy, ông Cao Minh Tuấn đề nghị UBND huyện, UBND các xã và thị trấn phải thành lập các Ban Chỉ đạo, Tổ Công tác (cả cấp huyện và cấp xã) và Hội đồng xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trong đó, có sự phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên và thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo, phối hợp trong tổ chức thực hiện. Các đơn vị thi công chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức hội nghị ở xã và từng thôn, từng tổ dân phố để quán triển đến tất cả các hộ gia đình, cá nhân trong việc xác định cụ thể, chỉ rõ ràng mốc giới sử dụng của từng thửa đất mà mình hiện đang quản lý và sử dụng (đất chính chủ) với các chủ sử dụng đất liền kề (các hộ gia đình nên tự xác định trước với nhau và đóng cọc mốc cụ thể); cung cấp đầy đủ các giấy tờ có liên quan đến thửa đất (GCNQSD đất bản phô tô và tên người sử dụng theo giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu); ký xác nhận vào tất cả các hồ sơ đất đai của mình và các chủ tiếp giáp kể cả các thửa đất lâm nghiệp đã được đo đạc theo dự án 672 để chỉ cho đơn vị thi công rà soát và chỉnh lý. Bên cạnh đó ông Cao Minh Tuấn cũng đề nghị các phòng chuyên môn của huyện, của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã và các đơn vị thi công để triển khai dự án và tổ chức kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc địa chính tại địa phương đảm bảo chất lượng và đúng Thiết kế kỹ thuật  - Dự toán đã được phê duyệt.

Theo kế hoạch, Dự án sẽ được triển khai từ nay đến hết tháng 12 năm 2021. Cùng với 4 xã đã được triển khai từ năm 2017 (Minh Quân, Bảo Hưng, Việt Cường, Vân Hội) thì dự kiến đến 2021 huyện Trấn Yên sẽ có bộ sản phẩm bản đồ, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai đầy đủ, hiện đại cho 22/22 xã, thị trấn để quản lý và khai thác sử dụng.