Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm Văn phòng Đăng ký đất đai

          Trong 6 tháng đầu năm 2023, Văn phòng Đăng ký đất đai đã chủ động tập trung, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên cơ sở bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng các cấp, chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2023, như: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị, nhất là việc thay đổi tư duy tiếp cận trong xử lý công việc (xác định người dân và doanh nghiệp là khách hàng quan trọng, là đối tượng để phục vụ); đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh... theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường qua một số lĩnh vực cụ thể như sau:

Về công tác Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận

Đối với tổ chức: Trong 6 tháng đầu năm, đã tiếp nhận và giải quyết 128 bộ hồ sơ (lập, chỉnh lý biến động đất đai: 75; thẩm tra, viết giấy chứng nhận: 15; Đăng ký giao dịch bảo đảm: 38). Thực hiện viết 491 Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng (QSD) đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Đối với hộ gia đình, cá nhân: 9/9 Chi nhánh VPĐK đất đai đã tiếp nhận và giải quyết được 11.775 giấy. (Cấp GCN QSD đất lần đầu: 1.015 giấy; Cấp đổi, cấp lại GCN QSD đất: 151giấy; Đăng ký biến động đất đai khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất mà phải cấp mới GCN: 2.323 giấy; Đăng ký biến động khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất mà không phải cấp mới GCN (chỉnh lý trên GCN đã cấp): 8.286 giấy; Đăng ký giao dịch bảo đảm: 6.479 hồ sơ).

Công tác chỉnh lý bản đồ địa chính; kiểm tra, xác nhận bản trích lục bản đồ địa chính chỉnh lý trên địa bàn các huyện có bản đồ địa chính: Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai đồng bộ với chỉnh lý bản đồ địa chính của hộ gia đình, cá nhân của các huyện và một số xã, thị trấn nơi đã có bản đồ địa chính.

Công tác lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu:

Xã Việt Cường: Đã lập hồ sơ của 451 hộ gia đình với 1644 GCN, hiện nay đang trình lãnh đạo UBND huyện Trấn Yên ký ban hành.      

Xã Minh Quân: Đang trình UBND huyện ký 123 GCN.

Công tác quản trị vận hành, duy trì hoạt động trang Thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường; hệ thống Điều hành - Tác nghiệp và Hòm thư điện tử, đảm bảo việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng Internet thuộc phạm vi quản lý của Sở: Thường xuyên cập nhật, xây dựng, biên tập tin bài, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ được giao. Duy trì, vận hành hệ thống quản lý văn bản, hòm thư điện tử công vụ; thực hiện hỗ trợ các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở về sửa văn bản trực tuyến, chữ ký điện tử.

Công tác chuyển đổi số. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh được Sở Tài nguyên và Môi trường giao chủ trì, tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số của Sở. Trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã thực hiện tham mưu các văn bản, báo cáo, kế hoạch trình lãnh đạo Sở ký ban hành và thực hiện.

Đã hoàn thiện công tác phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai đối với 9/9 huyện, thị xã và thành phố trước 30/6/2023 theo đúng lộ trình kế hoạch Dự án Tăng cường Quản lý đất đai và CSDL đất đai (DA VILG); Thực hiện kết nối trao đổi thông tin xác định nghĩa vụ tài chính với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử liên thông (không dùng hồ sơ giấy) đối với 9/9 huyện, thị xã và thành phố. Đã liên thông một cửa hành chính công, ánh xạ quy trình và vận hành chính thức đối với thành phố Yên Bái thông qua sử dụng phần mềm VBDLIS.

Phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoàn thành nhiệm vụ cung cấp 02 DVC thiết yếu lên mức độ toàn trình. Tính đến ngày 13/6/2023 có 102 hồ sơ (TP Yên Bái)...

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Hà - Giám đốc VPĐK đất đai tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Trên cơ sở ý kiến đóng góp, đề xuất kiến nghị, của các phòng, chi nhánh để xây dựng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023, Ông Nguyễn Xuân Hà yêu cầu trưởng các phòng, Giám đốc các Chi nhánh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm quy định về những việc cán bộ, viên chức, người lao động không được làm. Đặc biệt là thái độ tiêu cực, nhũng nhiễu, vòi vĩnh gây khó khăn cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cần được xử lý nghiêm.

Hai là Tiếp tục tập trung phối hợp với các Chi nhánh thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính của người sử dụng đất, kịp thời báo cáo, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đảm bảo giải quyết hồ sơ theo trình tự và thời gian quy định. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên như thẩm định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất, chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính, đăng ký giao dịch bảo đảm... phấn đấu đảm bảo thời gian, trình tự thủ tục quy định. Tham mưu rà soát điều chỉnh bộ đơn giá dịch vụ theo Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 20/10/2021.

Ba là Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị liên quan đến công tác xây dựng và vận hành CSDL đất đai, đặc biệt là Lãnh đạo các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cần quyết liệt và triệt để trong việc ứng dụng và vận hành CSDL đất đai trên Hệ thống phần mềm VBDLIS. Đặc biệt là việc tăng cường nhân sự để tập trung tháo gõ khó khăn trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai trên cơ sở vận hành CSDL đã được xây dựng theo Dự án VILG. Tăng cường đôn đốc và cập nhật đầy đủ bản đồ địa chính đối với các hồ sơ biến động về đất đai, các khu đất phát triển quỹ đất cấp tỉnh, cấp huyện để cập nhật lên hệ thống phần mềm VBDLIS.

Bốn là Tiếp tục phối hợp với bộ phận Một cửa Hành chính công, Công an tỉnh và Cục Thuế trong việc kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu và khai thác sử dụng các CSDL dùng chung theo mục tiêu chuyển đổi số để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Năm là Tiếp tục rà soát từng dịch vụ công, thực hiện cắt giảm các thành phần hồ sơ đã sử dụng dữ liệu dân cư, nghiên cứu triển khai dịch vụ công linh hoạt, sáng tạo để thu hút người dân thực hiện các thủ tục dịch vụ công lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Sáu là Tăng cường đào tạo và đào tạo lại cán bộ, viên chức về nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; tiếp tục cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khoá, đợt, buổi đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số, an ninh, an toàn thông tin do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức./.