1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái.

- Địa chỉ: Tổ 2, phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Điện thoại: 02163850670    Email: ttptqdyb@gmail.com

2. Thông tin về tài sản đấu giá (số lượng tài sản, diện tích, mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất; vị trí, ranh giới và hiện trạng thửa đất).   

STT

Số thửa

Diện tích
(m2)

 Giá khởi điểm theo quyết định số 3435/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 (đồng) 

Mục đích sử
 dụng đất

Thời hạn sử
dụng đất

Ghi chú

Tổng cộng (20 thửa đất)

     2.947,4

 

 

 

 

Tờ bản đồ số 186-2016

     2.468,4

 

 

 

 

1

544

         120,0

 

 

 

 

         4.240.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.240.000

 

 

 

 

 

 Đất ở tại
đô thị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất ở tại đô thị

 

 

 

 

 

 Lâu dài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lâu dài

 

2

560

         120,0

 

3

599

         163,4

 

4

600

         211,5

 

5

604

         160,0

 

6

605

         145,0

 

7

606

         187,5

 

8

607

         191,5

 

9

608

         181,5

 

10

609

         171,0

 

11

610

         160,5

 

12

611

         150,0

 

13

612

         139,5

 

14

613

         127,0

 

15

614

         120,0

 

16

615

         120,0

 

Tờ bản đồ số
187-2016

        479,0

 

 

 

 

17

530

         120,0

         4.240.000

 

 

 

18

541

         120,0

 

 

 

19

555

         120,0

 

 

 

20

595

         119,0

       5.700.000

 

 

 

3. Hiện trạng tài sản:

- Hiện trạng khu đất đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện các hạng mục san tạo mặt bằng, nền, đường, điện ... theo đúng thiết kế được phê duyệt.

- Số thửa đề nghị bán đấu giá 20 thửa đất ở tại đô thị được thể hiện tại tờ Bản đồ số 186-2016 (16 thửa đất) và Tờ bản đồ số 187-2016 (có 04 thửa đất) thuộc vị trí 1, đường nội bộ gồm 19 thửa đất, thuộc vị trí 1 đường Thanh Niên kéo dài gồm 01 thửa đất. 

4. Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

- 16 thửa đất gồm các thửa 544, 560, 599, 600; từ thửa đất số 604 đến thửa đất số 615 tờ Bản đồ số 186-2016  giá khởi điểm là 4.240.000 đồng/ m2.

- 03 thửa đất gồm các thửa 530, 541, 555 thuộc tờ Bản đồ số 187-2016 giá khởi điểm 4.240.000 đồng/m2.

- 01 thửa đất số 595 thuộc tờ Bản đồ số 187-2016 giá khởi điểm 5.700.000 đồng/m2.

5. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.

b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Tổ chức đấu giá tài sản phải xây dựng phương án đấu giá tài sản chi tiết phù hợp với tài sản đưa ra đấu giá.

c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:

- Được thành lập theo đúng quy định của pháp luật (Có bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập, Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên...)

- Có tối thiểu 03 (ba) hợp đồng với tổng giá khởi điểm trong mỗi hợp đồng là 20 tỷ trở lên (có bản sao chứng thực các hợp đồng và tài liệu để chứng minh)

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá 

- Thù lao dịch vụ đấu giá: Thực hiện Điều 66 Luật Đấu giá và Điều 3 Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.  

- Chi phí đấu giá, mức thanh toán và giải quyết chi phí thực hiện cuộc đấu giá: Thực hiện theo Điều 6 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá.

đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

e) Các tiêu chí khác:

- Có Bảng cam kết của tổ chức đấu giá tài sản về tiến độ.

- Năng lực về tài chính: Báo cáo tài chính trong 03 năm gần nhất, đơn vị không nợ thuế nhà nước (có xác nhận của cơ quan thuế).

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá làm thành 03 bộ in bìa đóng thành quyển

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 06/07/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 10/07/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái

- Địa chỉ: Tổ 2, phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

- Điện thoại: 02163850670  

7. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực);

- Danh sách đấu giá viên (đính kèm theo bản sao có chứng thực, chứng chỉ hành nghề);

- Phương án tổ chức đấu giá;

- Bản sao các hợp đồng đấu giá thành công trong 03 năm gần nhất.

8. Hình thức lựa chọn: Chấm điểm theo các tiêu chí nêu trên.

Lưu ý:

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường Bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 16 giờ 30 phút của ngày kết thúc thông báo).

- Không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Yên Bái trân trọng thông báo đến các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để tham gia.