a1
Tỉnh Yên Bái triển khai tập huấn về kiểm kê đất đai tới cấp huyện

Với mục đích kiểm kê thực trạng sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước để làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong giai đoạn năm 2015-2019 và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Hơn nữa, làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021-2030 và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cùng với đó là cơ sở để cung cấp số liệu xây dựng niên giám thống kê và phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo và các nhu cầu khác của nhà nước và xã hội.

Việc kiểm kê đất đai được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh theo từng cấp đơn vị hành chính.

Đối tượng kiểm kê đất đai năm 2019 gồm: Diện tích các loại đất, các loại đối tượng sử dụng, đối tượng nhà nước giao để quản lý đất được thực hiện theo quy định tại khoản 2 chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và điều 9, điều 10 thông tư số 27/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Công tác kiểm kê đất đai được thực hiện từ đầu tháng 8/2019 đến trước ngày 16/1/2020.