Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Yên Bái ; tham dự Hội nghị còn có các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; lãnh đạo các cơ quan: Cục thuế tỉnh, Thanh tra tỉnh; Báo Yên Bái; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh; Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội Nghị

            Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được tiến hành trên phạm vi toàn tỉnh, theo từng cấp đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh, nhằm đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai các cấp giai đoạn 2015-2019; đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về đất đai; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045; cung cấp số liệu để xây dựng niên giám thống kê các cấp phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo, các nhu cầu khác của nhà nước và xã hội.

Đối tượng thực hiện bao gồm diện tích các loại đất, các loại đối tượng sử dụng, đối tượng được Nhà nước giao để quản lý đất được thực hiện theo Quy định tại Khoản 2 Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Điều 9, Điều 10 Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tình hình quản lý và sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, các Ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp, các dự án xây dựng nhà ở thương mại, các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của Ủy ban nhân dân cấp xã; tình hình quản lý và sử dụng đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp diện tích đất bị sạt lở, bồi đắp được thực hiện theo Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu thể hiện quyết tâm cao trong việc tổ chức triển khai thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, nhất là đại biểu cấp huyện; đồng thời, đã tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến kinh phí để triển khai thực hiện (do kinh phí đến nay chưa được bố trí), vấn đề liên quan đến xác định cụ thể địa giới hành chính các cấp; các vấn đề khó khăn liên quan đến thời tiết, nhất là đối với các huyện vùng cao thời điểm cuối năm thường xảy ra mưa, sương mù dẫn đến việc triển khai ngoại nghiệp khó khăn, ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện… Trên cơ sở đó, các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp cụ thể để từng bước giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để công tác kiểm kê đất đai hoàn thành đúng quy định, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh đánh giá cao tinh thần vào cuộc của Sở Tài nguyên và Môi trường, của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và xác định đây là nội dung quan trọng của công tác quản lý Nhà nước về đất đai; cùng với đó, Đồng chí Nguyễn Văn Khánh yêu cầu các cấp, các ngành quan tâm, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Làm tốt công tác phối hợp, tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tưởng Chính phủ, Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 1431/QĐ-UBND của UBND tỉnh về công tác kiểm kê đất đai.

- Thực hiện tốt kế hoạch, phương án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 đã đề ra, đảm bảo mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của tỉnh.

- Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 phải đầy đủ, chính xác, đúng thời gian, đảm bảo tính khách quan, phản ánh đúng thực tế sử dụng đất.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường sớm tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác kiểm kê đất đai cho các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt là cán bộ, viên chức trực tiếp tham gia công tác này; chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện tại cấp xã và cấp huyện.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành có liên quan khẩn trương thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán Dự án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tại tỉnh Yên Bái, để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan xem xét, trình Chính phủ phê duyệt kinh phí. Trước mắt, tham mưu cho Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định cấp một phần kinh phí để Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai bước lựa chọn các đơn vị tư vấn để tổ chức thực hiện Dự án.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để triển khai việc thống kê, kiểm kê đất Quốc phòng, an ninh theo đúng mẫu Biểu 16/TKĐĐ quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Các sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức thực hiện; giúp Ban chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn.