• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng công tác năm 2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 06/01/2021 1:40:00 CH
Lượt đọc: 708

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Yên Bái được thành lập theo Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình một cấp từ ngày 01/01/2020; sau 01 năm hoạt động, các nhiệm vụ chuyên môn của Văn phòng Đăng ký đất đai đã đạt được những kết quả tích cực.

Việc hoạt động theo mô hình một cấp giúp đơn vị thể hiện rõ hơn tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận với bộ máy tổ chức được sắp xếp theo các nhóm chuyên môn và theo từng vị trí công việc chuyên sâu; quy trình giải quyết công việc đã được thực hiện thống nhất, nhiều nơi đã được thực hiện gắn với hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai.

Trong năm 2020, Văn phòng đăng ký đất đai dần kiện toàn tổ chức của Văn phòng bằng việc trình bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc tại các Chi nhánh; Điều động cán bộ viên chức trong nội bộ các phòng chuyên môn, chi nhánh thuộc Văn phòng (Điều động 05 viên chức từ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tăng cường cho Chi nhánh thành phố Yên Bái và Chi nhánh Yên Bình).

Xác định công tác đào tạo là then chốt trong nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng phát triển đơn vị ngày càng vững mạnh, trong năm qua Văn phòng đăng ký đất đai đã cử cán bộ, viên chức tham gia các lớp trung cấp lý luận chính trị; lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành tài nguyên và môi trường theo Công văn số 1355/TĐHHN ngày 20/4/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực chuyên môn với Văn phòng Đăng ký đất đai các tỉnh Thái Bình và Quảng Bình. Vì vậy, các nhiệm vụ chuyên môn của Văn phòng Đăng ký đất đai trong năm 2020 đã đạt được thành quả đáng khích lệ như sau:

Công tác thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

Công tác đăng ký đất đai, cấp GCN đối với các tổ chức sử dụng đất: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã giải quyết và trả kết quả 199 hồ sơ, từ chối giải quyết 56 hồ sơ, yêu cầu bổ sung 04 hồ sơ và đang tiếp tục giải quyết 23 hồ sơ.

Công tác đăng ký đất đai, cấp GCN cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân (tại các chi nhánh): Các chi nhánh đã cơ bản giải quyết xong 1.004 hồ sơ tồn đọng từ năm 2019 chuyển sang; đã tiếp nhận, giải quyết 18.856 hồ sơ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong đó đã giải quyết trước hạn 16.573 hồ sơ, đúng hạn 2.275 hồ sơ; tiếp nhận và giải quyết 8.218 hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm (trong đó đã giải quyết trước hạn 7.141 hồ sơ, đúng hạn 1.077 hồ sơ).

Hoàn thành xây dựng bảng giá đất năm 2020 tỉnh Yên Bái; tổ chức điều tra, xác định và lập phương án giá đất cho 12 công trình, dự án để xác định giá đất cụ thể phục vụ giao đất, cho thuê đất.

Công tác lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính

Hồ sơ địa chính năm 2017: Đã hoàn thiện việc cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính trình lãnh đạo Sở ký duyệt của 9/9 huyện, thị xã, thành phố;

Hồ sơ địa chính năm 2018: Đã hoàn hiện việc cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân của thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Trạm Tấu, Lục Yên, Văn Yên chuyển Chi cục Quản lý đất đai kiểm tra; Tổ chức tự kiểm tra hồ sơ của các huyện Yên Bình, Trấn Yên và tập trung hoàn thiện hồ sơ của thành phố Yên Bái, huyện Văn Chấn và huyện Mù Cang Chải. Cơ bản hoàn thiện việc cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính của 9/9 huyện thị xã, thành phố chuyển Chi cục Quản lý đất đai kiểm tra.

Hồ sơ địa chính năm 2019: Đôn đốc các chi nhánh tập trung lập, cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính, đã tổ chức tự kiểm kiểm tra hồ sơ của thị xã Nghĩa Lộ, Trạm Tấu, 18/27 xã huyện Văn Yên.

Công tác chỉnh lý bản đồ địa chính; kiểm tra, xác nhận bản trích lục bản đồ địa chính

Tiếp nhận và thực hiện cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính, kiểm tra, xác nhận bản trích lục bản đồ địa chính chỉnh lý của 38 công trình trên địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Lục Yên, huyện Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ và một số xã, thị trấn đã được đo đạc địa chính phục vụ thu hồi đất thực hiện các dự án giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh.

Công tác thu thập, quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường

Đã tiếp nhận và rà soát 352 bộ hồ sơ năm 2019 do Chi cục Quản lý đất đai bàn giao theo Kế hoạch số 02/KH-VPĐKĐĐ ngày 04/3/2020; Hoàn thiện xong công tác lập danh mục đưa vào lưu trữ, khai thác 461 bộ hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất năm 2018 và hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019; Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin cho các phòng chuyên môn khai thác sử dụng hồ sơ đất đai: 186 lượt.

Thực hiện tham mưu các văn bản liên quan đến lĩnh vực văn thư, lưu trữ.

Công tác quản trị vận hành, duy trì hoạt động trang Thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường; hệ thống Điều hành - Tác nghiệp và Thư điện tử, đảm bảo việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng Internet thuộc phạm vi quản lý của Sở

Thường xuyên cập nhật, xây dựng, biên tập tin, bài thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ được giao; đã thực hiện đăng tải 689 tin sưu tầm, 17 tin viết phản ánh về các hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái;

Duy trì, vận hành hệ thống Điều hành - Tác nghiệp; hướng dẫn, tập huấn cho các cá nhân, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện sử dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản mới thay thế hện thống điều hành cũ;

Tham mưu các văn bản liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin.

Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Yên Bình và huyện Lục Yên thuộc Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Yên Bái (Dự án VILG)

Đã triển khai thi công xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Yên Bình và huyện Lục Yên bắt đầu từ ngày 07/9/2020. Tính đến ngày 30/11/2020, khối lượng thi công tại huyện Yên Bình đạt 90% khối lượng, tại huyện Lục Yên đạt 45% khối lượng, đã bàn giao sản phẩm cho đơn vị thi công thực hiện các bước tiếp theo theo kế hoạch đề ra được 06 xã của huyện Yên Bình, theo kế hoạch chi tiết sẽ thực hiện tiếp tục bàn giao cho đơn vị thi công 4 xã của huyện Yên Bình và 10 xã của huyện Lục Yên trước ngày 30/12/2020.

Công tác Kỹ thuật địa chính

Thực hiện bàn giao đất tại thực địa cho người trúng đấu giá với trên 400 thửa đất. Còn lại trên 800 thửa đất đang tiếp tục phối hợp bàn giao cho người trúng đấu giá, dự kiến xong trong Quý I năm 2021.

Kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hồ sơ, trình ký cấp giấy chứng nhận lần đầu cho 540 hồ sơ của 164 hộ gia đình; hoàn thiện sản phẩm bản đồ, hồ sơ địa chính sau cấp giấy của xã Yên Bình và xã Bạch Hà, huyện Yên Bình. Hiện tại khối lượng đã làm đạt 90% của khối lượng của công trình;

Đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất lần đầu tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên:Hoàn thiện, chỉnh sửa để phúc tra và nghiệm thu ngoại nghiệp trong năm 2020.

Đo đạc lập hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất theo Dự án và các tổ chức khác.

Thực hiện kiểm tra, thẩm định 335 bản đồ trích lục chỉnh lý phục vụ công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; chỉnh lý bản đồ thu hồi đất trên địa bàn các huyện đã có bản đồ địa chính như: Dự án xây dựng khu đô thị Bách Lẫm A, Bách Lẫm B tại xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái; Dự án xây dựng khu đô thị tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên; Các dự án Phát triển quỹ đất dân cư tại thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ,huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên.

Công tác kiểm kê đất đai: Hoàn thành công tác tổng hợp số liệu, báo cáo, lập bản đồ kiểm kê đất đai cấp tỉnhtrình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 19/10/2020 và giao nộp về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong năm 2020, Văn phòng đăng ký đất đai đã đặt ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 như sau:

Công tác Hành chính - Tổng hợp

Rà soát, tuyển chọn lao động có đủ điều kiện để ký kết hợp đồng lao động ngay sau khi có quyết định phê duyệt Đề án vị trị việc làm của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Phương án tự chủ giai đoạn 2020-2022 ngay sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, viên chức và người lao động trong thực thi nhiệm vụ, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực (nếu có) xảy ra.

Rà soát, xem xét, thực hiện quy trình đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo phòng chuyên môn và Chi nhánh còn thiếu.

Công tác Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận

Tiếp tục tập trung phối hợp với các Chi nhánh thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính của người sử dụng đất, kịp thời báo cáo, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đảm bảo giải quyết hồ sơ theo trình tự và thời gian quy định;

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên như thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất, chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính, đăng ký giao dịch bảo đảm; điều tra khảo sát xây dựng phương án giá đất cụ thể để giao đất, cho thuê đất đối với các dự án không thông qua đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất; giao đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với các tổ chức có giá trị khu đất tính theo bảng giá đất hiện hành từ 10 tỷ đồng đến 30 tỷ đồng đảm bảo thời gian, trình tự thủ tục quy định.

Công tác Thông tin lưu trữ

Hoàn thiện công tác cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và bản đồ địa chính năm 2019 của 9/9 huyện, thị xã, thành phố trong Quý I năm 2021,hoàn thiện lập, cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính năm 2020 và cập nhật chỉnh lý thường xuyên hồ sơ địa chính năm 2021.

Thực hiện hoàn thiện Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Yên Bình và huyện Lục Yên;

Thực hiện Quản trị vận hành, duy trì hoạt động trang Thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường; hệ thống Điều hành - Tác nghiệp và Hòm thư điện tử, đảm bảo việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng Internet thuộc phạm vi quản lý của Sở;

Tiếp nhận các hồ sơ lưu trữ của các Đơn vị chuyển sang, rà soát, lập danh mục đưa hồ sơ vào lưu trữ và khai thác; cung cấp thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường cho các cá nhân, đơn vị có nhu cầu theo quy định;

Xây dựng kế hoạch cụ thể, hàng tháng kiểm tra việc cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính và bản đồ địa chính đối với các chi nhánh để có căn cứ xác định trách nhiệm của người đứng đầu các chi nhánh và cán bộ thực hiện nhiệm vụ, đồng thời giải quyết các tồn tại ngay sau khi kiểm tra.

Công tác Kỹ thuật địa chính

Hoàn thiện và nghiệm thu công tác đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên;

Hoàn thiện hồ sơ: Dự án thu hồi đất thủy lợi tại xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ và xã Thượng Bằng La, huyện Văn chấn; Đường nối Quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai tại xã Bảo Hưng huyện Trấn Yên (Bổ sung); Tuyến nối đường dẫn cầu Cổ Phúc đến đường Yên Bái - Khe Sang tại TT Cổ Phúc, huyện Trấn Yên; Khu tái định cư của Dự án đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái; Đường nối Quốc lộ 32C với đường Quốc lộ 37 và đường Yên Ninh thành phố Yên Bái (Hạng mục bãi đổ đất), Đường nối Quốc lộ 32C nối Tỉnh lộ 174 tại các xã Làng Nhì, Phình Hồ, Bản Mù của huyện Trạm Tấu;

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thẩm định bản đồ trích lục cho các công trình thu hồi đất, giao thuê, chuyển mục đích sử dụng đất của các tổ chức có chức năng hoạt động đo đạc và bản đồ.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2020, có thể khẳng định việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp đã có tác động tích cực, tạo chuyển biến quan trọng, làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm phiền hà đối với các cơ quan, doanh nghiệp và công dân./.

Lê Văn Mạnh