Toàn cành Hội nghị cán bộ, công chức khối Văn phòng Sở năm 2023.

Hội nghị được nghe các Báo cáo về kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; Báo cáo đánh giá tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm; Báo cáo tổng kết công đoàn bộ phận Văn phòng Sở năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2023; Báo cáo công khai tài chính, kinh phí sự nghiệp năm 2023, kế hoạch thu chi ngân sách năm 2024 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2023 tập thể công chức, viên chức và người lao động của Sở TN&MT luôn nhận thức được những chủ trương, định hướng của Đảng thể hiện trong các nghị quyết, các Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, của Tỉnh uỷ là kịp thời, đúng đắn, sát hợp với điều kiện cụ thể của đất nước, của tỉnh và của ngành, là những định hướng lớn làm căn cứ, cơ sở cho ngành triển khai thực hiện. Các đoàn viên công đoàn trong đơn vị đều yên tâm công tác, có ý thức trách nhiệm với các phong trào và hoạt động công đoàn. Bn thân luôn gương mẫu, có ý thức phấn đấu vươn lên tự học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt, biết tập hợp quần chúng để tổ chức triển khai nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ.

Qua đó, tập thể Ban Giám đốc Sở đã lãnh đạo ngành thực hiện đúng đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, làm tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo chính trị, kịp thời phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên trong ngành có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, có trách nhiệm đối với công việc, ý thức cao trong tham gia sinh hoạt Đảng, sinh hoạt Đoàn thể, sinh hoạt cơ quan và khu dân cư...

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được. Hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế khuyết điểm, cùng nhau thảo luận, góp ý xây dựng để đưa ra những giải pháp mang tính lâu dài để thực hiện các chỉ tiêu hiệu quả hơn.

Hội nghị đã thống nhất cao bầu ra Ban Thanh tra nhân dân trực thuộc Công đoàn bộ phận Văn phòng Sở TN&MT nhiệm kỳ 2024-2025 gồm 03 đồng chí: Đ/c Đặng Minh Thu - Trường ban, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thanh là thành viên.

Hội Nghị đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua các chỉ tiêu thi đua năm 2024 như sau:

Một là Nâng cao tinh thần đoàn kết, tinh thần thi đua lao động sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, yêu ngành, yêu nghề của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các phòng, đơn vị và giữa các phòng, đơn vị với nhau trong việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Hai là Tăng cường trách nhiệm, nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa công sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành, phấn đấu không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm Quy chế văn hoá công vụ. Phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2024.

Ba là Phát huy những thành quả đã đạt được, chung sức đồng lòng, đặt quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động số 188-CTr/TU ngày 25/11/2023 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024; Chương trình hành động để tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bốn là Nghiêm túc học tập, quán triệt và tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được cấp đúng mục đích, đúng quy định, tiết kiệm, có hiệu quả; bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch. Tiếp tục xem xét bổ sung, hoàn thiện các quy chế của cơ quan, đơn vị, nhất là quy chế chi tiêu nội bộ. Tăng cường sự phối hợp giữa trưởng các phòng với các tổ chức đảng, đoàn thể. Thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị dân chủ, đoàn kết.

Năm là Tổ chức, hưởng ứng các phong trào văn nghệ, thể thao cấp trên phát động tạo không khí vui tươi, hồ hởi, phấn khởi trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, trau dồi kiến thức nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thường xuyên quan tâm, chăm lo, giúp đỡ gia đình cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động quyên góp, ủng hộ, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn... do cấp trên phát động.

Sáu là Về các chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% cán bộ, công chức và người lao động tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

- 100% cán bộ, công chức, người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó 15% đoàn viên công đoàn cơ sở đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và 10% được tặng “Bằng khen” của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao hơn. Các cơ quan, đơn vị thuộc Sở phấn đấu 100% đạt danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến”; Trong đó có 30% tập thể đạt danh hiệu “tập thể Lao động xuất sắc”, 10% được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đào tạo, hướng dẫn cho những đoàn viên công đoàn ưu tú có nguyện vọng tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam và tham gia học lớp nhận thức về đảng từ 2-3 đồng chí.

- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo định kỳ hoặc chuyên đề theo quy định và yêu cầu của cấp trên.

Ký giao ước thi đua năm 2024.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra của tỉnh, của ngành trong năm 2024; Đồng chí Giám đốc Sở và Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành ký kết giao ước thi đua cùng sự chứng kiến của tập thể Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị cùng toàn thể công chức và người lao động trong cơ quan./.