z4862689076433_ebc0a0a36de548c1750e3c5156337338.jpg
Ông Lê Công Tiến – Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái.

Ông Lê Công Tiến – Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái cho biết: Dự thảo Luật Đất đai sau khi tiếp thu ý kiến đã được tiếp thu, chỉnh sửa gồm 16 chương và 265 điều (bỏ 04 điều, bổ sung 06 điều so với dự thảo Luật đã trình Quốc hội); đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung lớn như: Địa giới đơn vị hành chính, điều tra cơ bản về đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các loại chỉ tiêu sử dụng đất yêu cầu phải xác định tại quy hoạch sử dụng đất các cấp; chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số; điều kiện cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng đất trồng lúa; thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng…

Việc tiếp thu ý kiến các Đại biểu Quốc hội đã được thực hiện một cách hết sức nghiêm túc, thận trọng các vấn đề đều được xem xét, bàn bạc một các kỹ lượng, những đề vấn đề khó còn nhiều ý kiến khác nhau hiện chưa đề xuất được phương án tối ưu, chưa đánh giá được tác động đầy đủ vẫn được tiếp tục đưa ra các phương án gửi xin ý kiến các Đoàn ĐBQH, các cơ quan, tổ chức để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai để xem xét tại kỳ họp thứ 6.

Dự thảo Luật Đất đai ( sửa đổi) qua mỗi lần xin ý kiến đều đã được được tiếp thu, chỉnh sửa tương đối nhiều nội dung, đặc biệt một số nội dung mà tỉnh Yên Bái đã có ý kiến trước đó tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khoá XV đã được tiếp thu nên sẽ giải quyết, tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc có tính đặc thù tại các tỉnh miền núi.

Trong đó, nhóm vấn đề liên quan đến lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã loại bỏ yêu cầu: Quy hoạch sử dụng đất thể hiện đến từng thửa đất, chỉ còn xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đối với các loại đất phải xin phép trong năm kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện thể hiện thông tin đến từng thửa đất; việc rà soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện khi có biến động về nguồn lực thực hiện quy hoạch, hình thành dự án trọng điểm phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng nên đã linh hoạt hơn trong quá trình thực hiện.

Liên quan đến thu hồi đất và giá đất: Đã liệt kê chi tiết “Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”, đây là nội dung quan trọng và nhận được nhiều ý kiến quan tâm, nhất là cơ quan quản lý nhà nước và các nhà đầu tư; việc phân cấp phân quyền cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất; dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ là rừng tự nhiên, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên mà không bị khống chế quy mô diện tích.

Hay như liên quan đến giao đất, cho thuê đất, nhất là phân biệt rõ ràng “đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất để thực hiện các dự án”...

Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái mong muốn Luật sẽ sớm được thông qua phù hợp với thể chế Nhà nước, đúng đắn theo đường lối của Đảng và quy định Hiến pháp 2013. Từ đó, sẽ giúp các địa phương giải quyết, tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương.