• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Yên Bái chủ động thực hiện kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân
Ngày xuất bản: 30/06/2022 9:38:00 SA
Lượt xem: 87

Ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 25/02/2022 của Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 63-KH/TU của Tỉnh ủy.

 

Các ban, sở, ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế đã quán triệt và xác định các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân đảm bảo cụ thể, mang ý nghĩa nền tảng cốt lõi trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, xác định được các giải pháp vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài; có kết quả, sản phẩm cụ thể thể hiện đặc trưng của mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị.

Nhìn chung, nội dung kế hoạch của các ban, sở, ngành, đoàn thể, địa phương đã bám sát, cụ thể hóa mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Kế hoạch số 63-KH/TU, xác định lộ trình, tiến độ, phân công, giao nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể... là cơ sở để triển khai có hiệu quả các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2022.

Cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã phổ biến, quán triệt sâu rộng về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2022 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân. Trong đó, có những địa phương, đơn vị đã rất kịp thời, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch số 63-KH/TU, thể hiện quyết tâm chính trị cao độ, sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự trăn trở của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, của người đứng đầu trong việc triển khai các giải pháp để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.

Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn ước đạt 7,57% (kịch bản tăng trưởng là 7,28%). Đây là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19; khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được tỉnh ban hành để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng tiếp tục có mức tăng khá so với cùng kỳ (Tổng vốn đầu tư phát triển; thu ngân sách nhà nước; chỉ số sản xuất công nghiệp; giá trị xuất khẩu hàng hóa; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, du lịch).

Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được quan tâm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân, đảm bảo thích ứng, linh hoạt trong tình hình dịch Covid-19.

Công tác hướng nghiệp và giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân được quan tâm, đã giải quyết được 10.978/19.500 lao động (đạt 56,3% kế hoạch, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2021…

Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh về thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân; xây dựng, nhân rộng các phong trào thi đua, mô hình, điển hình tiên tiến, các cách làm hay trong thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU của Tỉnh ủy. Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, hiệu quả; Điều tra, khảo sát, đánh giá chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2022; tổng hợp, đánh giá kết quả điều tra đảm bảo tiến độ đã đề ra; Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU…

Theo CTTĐTT