Thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023 và Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ cuối tháng 5/2023 đến hết năm 2023, Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch nhằm tổng hợp kết quả đánh giá tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của các ban Đảng Trung ương; Đảng đoàn, Ban cán sự đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương. Kế hoạch cũng sẽ tổng hợp những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân trong quá trình triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW; rút ra những bài học kinh nghiệm; nhận diện bối cảnh, yêu cầu mới, từ đó đề ra định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở này, Bộ TN&MT sẽ xây dựng Kết luận/Nghị quyết mới của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW với quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp cho từng thời kỳ trong giai đoạn 2021-2030 trình Ban Chỉ đạo.

Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu rõ yêu cầu: Việc tổng kết phải bám sát tinh thần của Nghị quyết số 24-NQ/TW, Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong giai đoạn 2013 - 2023.

Theo Kế hoạch, đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TN&MT đã hoàn thành các công việc: Xây dựng Đề cương báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW; xây dựng Đề cương Báo cáo đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW đối với các Ban Đảng, các Đảng bộ Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các Tỉnh ủy, Thành ủy; Ban hành văn bản hướng dẫn xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW;  Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW.

Trong tháng 7/2023, Viện Chiến lược, chính sách TN&MT sẽ tổ chức Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của ngành tài nguyên và môi trường kết hợp thi đua khen thưởng.

Trước ngày 10/8 tới đây, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ sẽ chủ trì tổ chức 3 hội thảo chuyên đề về các nội dung: Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; Quản lý tài nguyên; Bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó còn có một số hội thảo chuyên sâu do Viện Chiến lược, chính sách TN&MT chủ trì tổ chức.

Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW sẽ được trình Bộ Chính trị trước ngày 1/10/2023

Trong tháng 8, Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì tổ chức làm việc với một số Tỉnh/Thành ủy về tình hình tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW và kết hợp với tổ chức hội thảo vùng.

Việc tổng hợp, gửi xin ý kiến chính thức các Bộ, ngành, địa phương về Dự thảo báo cáo Đề án (trong đó bao gồm nội dung xin ý kiến về ban hành Nghị quyết mới/Kết luận)sẽ được triển khai từ ngày 20 – 31/8. Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT sẽ báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về Dự thảo báo cáo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW trước ngày 15/9. Sau đó sẽ họp Thường trực Chính phủ và hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu liên quan để gửi Văn phòng Trung ương Đảng trước ngày 1/10/2023.

Sản phẩm của công tác tổng kết gồm: Báo cáo tổng hợp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW; Báo cáo Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Ban Cán sự đảng các bộ, ngành có liên quan và các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương; Tờ trình Bộ Chính trị về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24- NQ/TW; Dự thảo Kết luận/Nghị quyết mới của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW; Báo cáo của Ban Cán sự đảng các bộ, ngành có liên quan và các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương.

Về tổ chức thực hiện, Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ theo dõi, đôn đốc, định kỳ báo cáo Ban cán sự đảng Bộ tình hình thực hiện tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW và Kế hoạch này, phối hợp với các đơn vị được phân công tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Các đơn vị được phân công, chủ trì, tổ chức tổng hợp, rà soát và tiếp thu ý kiến của các Bộ/ngành/địa phương, hoàn thiện báo cáo Đề án và các sản phẩm liên quan thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; chịu trách nhiệm rà soát, đánh giá các mục tiêu cụ thể thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW.

Các đơn vị được phân công chủ trì, bố trí nguồn lực tổ chức hội nghị, hội thảo phục vụ tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW.  Vụ Kế hoạch - Tài chính bố trí kinh phí đảm bảo cho việc tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW. Vụ Khoa học và Công nghệ phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở phục vụ cho việc tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW.