Tổ chức Công đoàn Yên Bái đặc biệt qua tâm công tác vận động đoàn viên, người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng với điều kiện lao động trong thời kỳ công nghiệp 4.0
Tổ chức Công đoàn Yên Bái đặc biệt qua tâm công tác vận động đoàn viên, người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng với điều kiện lao động trong thời kỳ công nghiệp 4.0

 

Để đạt mục tiêu đề ra, các cấp công đoàn Yên Bái xác định đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn; tăng cường tuyên truyền vận động công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường của giai cấp công nhân, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời, sâu rộng và hiệu quả trong việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội công đoàn các cấp gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Kết luận 01-KL/TW của Bộ chính trị.
 
Tăng cường công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội ở các cấp công đoàn, phát hiện kịp thời những vấn đề mới, diễn biến phát sinh ở cơ sở, tham mưu đề xuất các giải pháp giải quyết. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên có năng lực tuyên truyền là cán bộ công đoàn các cấp; tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù dịch về công nhân, công đoàn, gắn với thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
 
Các cấp công đoàn tiếp tục nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp với cơ quan truyền thông, chủ động thông tin, tuyên truyền về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, chú trọng công tác định hướng thông tin trên Internet và mạng xã hội theo quy định. 
 
Đồng thời tập trung triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” và Kết luận 79-KL/TW Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; Hướng dẫn số 69/HD-TLĐ ngày 24/11/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”; tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng công nghệ số trong hoạt động công đoàn; vận động đoàn viên, người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng với điều kiện lao động trong thời kỳ công nghiệp 4.0.
 
Cùng với đó, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể đoàn viên, người lao động về nội dung Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh Yên Bái; Hướng dẫn số 58/HD-TLĐ, ngày 10/5/2022, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hướng dẫn số 23/HD-LĐLĐ ngày 07/11/2022 của Liên đoàn Lao động  tỉnh về thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg, ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026; phối hợp xây dựng môi trường làm việc văn hóa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa công nhân lao động...