Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

 

Để thực hiện tốt việc triển khai thi hành Luật, UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương trong triển khai thi hành Luật bảo đảm thống nhất, hiệu quả.
 
Đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ phải chủ động, tích cực triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị liên quan, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.
 
Về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan in, cấp phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, cán bộ, công chức và nhân dân; xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn Luật cho lãnh đạo chủ chốt, báo cáo viên pháp luật Công an các đơn vị, địa phương trực thuộc Công an tỉnh.
 
Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình địa phương tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật trong cơ quan, đơn vị, địa phương.