• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

Yên Bái ban hành Kế hoạch "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh
Ngày xuất bản: 26/01/2022 2:47:00 CH
Lượt đọc: 384

Tỉnh ủy Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 59 về việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải đề cao và phát huy vai trò của công tác khí tượng thủy văn trong dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát, thích ứng với biến đối khí hậu ở địa phương. Trong đó, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và lộ trình thực hiện của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. 
 
Đặc biệt, chú trọng, nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các cấp, nhất là ở cơ sở đối với công tác khí tượng thủy văn; bố trí nguồn lực, trang thiết bị cùng các điều kiện cần thiết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xác định rõ vai trò của thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn là cơ sở quan trọng trong quá trình xây dựng và thực hiện các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh và của quốc gia.
 
Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu. Tiếp nhận và cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, dữ liệu thủy văn, đặc biệt là thông tin, dữ liệu về nguy cơ xảy ra các hiện tượng thủy văn nguy hiểm, bất thường có thể ảnh hưởng hoặc gây thiệt hại về người, tài sản và môi trường trên địa bàn tỉnh với độ tin cậy, chính xác cao; tăng cường phối hợp với các tỉnh nằm trong lưu vực sông Thao, sông Chảy, suối Nậm Kim để chia sẻ thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.
 
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác khí tượng thủy văn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.
 
Các đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể, bí thư các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo phổ biến, quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến chi bộ và trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nội dung theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

Theo YBĐT