• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video


Nội dung tìm kiếm:

9. Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản
Ngày cập nhật: 30/11/2017 2:44:00 CH

9. Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản
a. Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Luật Khoáng sản
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường địa chỉ tổ 26, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái để được hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Tiếp nhận Hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn bản, tài liệu có trong hồ sơ đảm bảo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 59 Luật khoáng sản và Khoản 1 Điều 31 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 thì Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ đề nghị khai thác khoáng sản chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị khai thác khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ thực hiện một lần.
Bước 3: Thẩm định hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản
Trong thời gian không quá 25 ngày, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị khai thác khoáng sản và kiểm tra thực địa.
Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành công việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị khai thác khoáng sản và kiểm tra thực địa, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản xin ý kiến đến các cơ quan có liên quan về việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 60 Luật khoáng sản.
Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan. Sau thời hạn nêu trên mà không có văn bản trả lời thì được coi như cơ quan được lấy ý kiến đã đồng ý.
Trong thời gian không quá 35 ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến việc khai thác khoáng sản và xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
Bước 4: Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh trả cấp phép khai thác khoáng sản khoáng sản
Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành các công việc thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn chỉnh và trình hồ sơ cấp phép cho Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Trong trường hợp không cấp phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 5: Nhận và trả kết quả
Trong thời gian không quá 15 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ từ cơ quan có thẩm quyền cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.
Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ
1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (bản chính), Mẫu số 07;
2) Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản (bản chính), Mẫu số 20 - Phụ lục số 02;
3) Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt (bản chính);
4) Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);
5) Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);
6) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);
7) Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực đã có kết quả thăm dò (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);
8) Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 53 của Luật khoáng sản (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);
9) Giấy chứng nhận đầu tư (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d. Thời hạn giải quyết
Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản: Tối đa 90 ngày, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản tiếp nhận hồ sơ.
Trong trường hợp phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề liên quan đến việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản thì thời gian lấy ý kiến không tính vào thời hạn quy định trên.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
e. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC
Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (Nếu có): ( không)
 Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.
 Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.
h. Lệ phí: Cấp giấy phép khai thác khoáng sản thực hiện theo Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính.
i. Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;
- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.
- Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.