• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video


Nội dung tìm kiếm:

​2. Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (cấp huyện)
Ngày cập nhật: 29/11/2017 8:23:00 CH

 2. Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
a. Trình tự thực hiện
- Nộp hồ sơ: Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 26/2015/TT-BTNMT và gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.
- Xác nhận và gửi đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận đề án đơn giản, phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp chưa xác nhận, phòng Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Phòng Tài nguyên và Môi trường gửi một (01) bản giấy xác nhận kèm theo đề án đơn giản đã xác nhận cho chủ cơ sở; gửi một (01) bản giấy xác nhận đề án cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở hoạt động.
b. Cách thức thực hiện: không quy định
c. Thành phần, số lượng hồ sơ
+ Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT;
- Bản đề án đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được quy định tại Phụ lục 14a ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT- BTNMT.
+ Số lượng hồ sơ:
- Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản;
- Ba (03) bản đề án đơn giản
d. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ cơ sở
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
- Cơ quan được uỷ quyền thực hiện: Không quy định
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.
h. Phí, lệ phí: không quy định
i. Tên các mẫu đơn
- Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.
- Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án bảo vệ môi trường đơn giản tại Phụ lục 14a ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.
- Mẫu giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định.
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
- Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định  một số nội dung về công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Yên Bái.