• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video


Nội dung tìm kiếm:

3. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
Ngày cập nhật: 29/11/2017 8:22:00 CH

 3. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường 
a. Trình tự thực hiện
Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đến Ủy ban nhân dân cấp xã .
Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 b. Cách thức thực hiện: Không quy định
 c. Thành phần, số lượng hồ sơ
    + Thành phần hồ sơ:
    - Kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu  Phụ lục 5.6;
    -  Báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
    + Số lượng hồ sơ:
    - Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường;
    - Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
d. Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp xã
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo bản kế hoạch bảo vệ môi trường
h. Phí, lệ phí: Không quy định
i. Tên các mẫu đơn
 Phụ lục 5.6: Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Bảo vệ môi trường 2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.